TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

Nguyễn Xuân Hảo

Tóm tắt


Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quảng Bình là tỉnh có tiềm năng và lợi thế vượt trội so với các địa phương khác trong khu vực Bắc Trung Bộ, là nơi hội đủ các yếu tố thuận lợi cho dịch vụ logistics phát triển, song đến nay ngành dịch vụ này vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc xác định tiềm năng nhằm định hướng phát triển, khai thác và sử dụng hiệu quả dịch vụ logistics rất có ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu, tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.


Từ khóa


Tiềm năng; phát triển; dịch vụ logistics; Quảng BìnhTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054