TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Nguyễn Thế Hoàn

Tóm tắt


Từ việc nghiên cứu những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ, bài viết tâp trung nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về tư tưởng dân vận và công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng nước ta. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học quý báu nhằm quán triệt sâu sắc và vận dụng có hiệu quả tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới.

Từ khóa


Tư tưởng Hồ Chí Minh; dân vận; công tác dân vận; bài họcTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054