TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP SÀN DÀY SƯỜN THEO QUAN ĐIỂM SÀN TƯƠNG ĐƯƠNG

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Tóm tắt


Bài báo trình bày phương pháp tính toán sàn bê tông cốt thép dày sườn theo quan điểm tương đương. Phương pháp sàn tương đương là phương pháp quy đổi hệ kết cấu sàn dày sườn (sàn ô cờ) thành một bản sàn tương đương. Hệ kết cấu sàn ô cờ và bản này được đánh giá theo tương đương về năng lượng, tương đương về độ cứng... một ví dụ khảo sát số được thực hiện nhằm minh họa phương pháp từ đó rút ra những nhận xét có ích cho người thiết kế và thi công.


Từ khóa


Bê tông cốt thép; sàn ô cờ; tính toán sàn sườn dày; phương pháp sàn phẳngTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054