TỔNG HỢP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT HUỲNH QUANG PHỨC CHẤT 1,10-PHENANTROLIN ERBI (III) MONOCLOAXETAT

Nguyễn Đức Vượng

Tóm tắt


Phức chất Er(III) với phenanthrolin (phen) và monocloaxetic được tổng hợp theo tỉ lệ ion trung tâm và phối tử là 1: 1, kết quả phức chất thu được với hiệu suất thu được 65%. Nghiên cứu phức chất bằng các phương pháp vật lí hiện đại như phổ hồng ngoại (IR), phổ Raman, phổ cộng hưởng từ hạt nhân ( 1H-NMR)  và phân tích nhiệt (TGA). Kết quả thu được đã đề nghị công thức cấu tạo của phức chất và nghiên cứu tính huỳnh quang của phức chất.

Từ khóa


Tổng hợp, đặc trưng, hiệu quả.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054