PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở TỈNH HÀ TĨNH

Trần Tự Lực

Tóm tắt


Hà Tĩnh là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn phong phú; ngành du lịch Hà Tĩnh trong những năm qua đã có sự phát triển với nhiều loại hình du lịch như du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch kết hợp hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng… Tuy nhiên, loại hình du lịch cộng động được xem là một trong những loại hình du lịch tiêu biểu hướng đến sự phát triển bền vững với ba mục tiêu quan trọng nhằm đem lại lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn giá trị văn hóa bản địa chưa thực sự được quan tâm và phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cơ sở đó, bài viết khái quát tiềm năng, lợi thế và thực trạng phát triển du lịch Hà Tĩnh nói chung; nghiên cứu đánh những thuận lợi, khó khăn và lợi ích phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Hà Tĩnh từ đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Hà Tĩnh.


Từ khóa


Du lịch cộng đồng, Phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh, Người dân địa phương.

Trích dẫn bài viết


Bài viết nghiên cứu, khái quát lý luận về phát triển du lịch cộng đồng; đánh giá tiềm năng, lợi thế và thực trạng phát triển du lịch Hà Tĩnh nói chung; nghiên cứu đánh những thuận lợi, khó khăn và lợi ích phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Hà Tĩnh từ đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Hà Tĩnh.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054