NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ LIÊN KẾT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT VÔ CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC TÍNH TOÁN

Nguyễn Đức Minh

Tóm tắt


Bài báo này giới thiệu về một số phương pháp tính toán cấu trúc phân tử và liên kết hóa học trong phân tử một số hợp chất vô cơ. Tiến hành khảo sát với một số phương pháp phiếm hàm mật độ như B3LYP, B3PW91, PBEPBE với các bộ hàm cơ sở như STO-3G, 3-21G, 6-311G, LANL2DZ cho một số chất vô cơ và so sánh với thực nghiệm. Kết quả cho thấy phương pháp phiếm hàm mật độ B3LYP với bộ hàm cơ sở 3-21G là phù hợp nhất với các chất vô cơ như CO, CO2, SO2, H2O, NO2. Các giá trị như cấu hình electron nguyên tử, điện tích và bậc liên kết trong các hợp chất vô cơ cũng đã được tính toán và thảo luận một cách chi tiết

Từ khóa


Hóa học tính toán; cấu trúc; liên kết hóa học; hợp chất vô cơTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054