Communicative Activities in the English High School classrooms in Quang Binh Province: Problems and possible solutions

pham thi ha

Tóm tắt


Abstract: With the main focus on the practice of language use rather than mastery of language forms, designing communicative activities is always encouraged and motivating in English classrooms. The article describes the concepts related to communicative activities and investigates into how teachers of English perceive and design communicative activities in classes. Hence, some possible solutions are suggested to help teachers of English organize more communicative tasks in English language teaching. 


Toàn văn:

PDF (English)


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054