MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DƯỚI GÓC ĐỘ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Đặng Thanh Hải

Tóm tắt


Tóm tắt: Hàng năm, nguồn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng cho các công trình xây dựng trên toàn quốc. Mặc dù nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định về đầu tư xây dựng nói chung và quản lý hợp đồng xây dựng nói riêng nhưng việc thực hiện cụ thể hóa các nội dung còn phụ thuộc nhiều vào tùy mỗi địa phương và mỗi chủ đầu tư. Với mục đích quản lý vốn đầu tư xây dựng được hiệu quả, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước dưới góc độ của chủ đầu tư.


Từ khóa


quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư, hợp đồng thi công xây dựng, quản lý dự án.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054