SỰ TỒN TẠI NGHIỆM \beta-NHỚT CỦA PHƯƠNG TRÌNH HAMILTON-JACOBI

Phan Trọng Tiến

Tóm tắt


Bài báo đề cập đến một vấn đề quan trọng của lý thuyết phương trình đạo hàm riêng đó là sự tồn tại nghiệm của phương trình, chúng tôi đã thiết lập được sự tồn tại nghiệm -nhớt của phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 1 trong không gian Banach, cụ thể chúng tôi đã chứng minh được sự tồn tại nghiệm của phương trình có dạng  u+H(x,u,Du)=0.

Từ khóa


nghiệm nhớt; phương trình Hamilton-Jacobi; phương trình đạo hàm riêng phi tuyến.

Trích dẫn bài viết


Tác giả: Phan Trọng Tiến, trường Đại học Quảng Bình

Bài viết chứng minh được kết quả mới về sự tòn tại nghiệm của phương trình đạo hàm riêng cấp 1.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054