NGHIÊN CỨU TỶ LỆ ĐỰC CÁI GHÉP ĐÔI ĐẾN SINH SẢN CỦA THẰN LẰN BÓNG HOA Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) TRONG ĐIỀU KIỆN BÁN TỰ NHIÊN TẠI QUẢNG BÌNH

Diệp Lệ Chi

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ ghép đôi thích hợp giữa các cá thể đực cái trong chăn nuôi Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820), được thực hiện trong điều kiện bán tự nhiên tại Quảng Bình từ tháng 12/2017 đến tháng 5/2018, tổng số 148 cái thể Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata 24 tuần tuổi được sử dụng, thí nghiệm thiết kế 3 nghiệm thức với 3 lần lặp lại. Ba nghiệm thức thí nghiệm (I; II; III) có tỷ lệ đực cái lần lượt là 1:1; 1:2; 1:3. Thức ăn và nước uống tự do đảm bảo phù hợp với đặc điểm sinh lý của Thằn lằn bóng hoa. Kết quả từ thí nghiệm đã cho thấy với tỷ lệ đực cái ghép đôi giao phối 1 đực: 2 cái có tỷ lệ đẻ 60,61% cao nhất và thời gian đẻ tập trung ngắn,số lượng con non sinh ra trung bình 7 con/ổ; tỷ lệ sống con non trong 4 tuần đầu sau khi sinh đạt 45,9%. Người chăn nuôi có thể áp dụng kết quả nghiên cứu này trong việc xây dựng mô hình chăn nuôi Thằn lằn bóng hoa sinh sản bán tự nhiên ở điều kiện Quảng Bình.


Từ khóa


Điều kiện bán tự nhiên, Quảng Bình, Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820), tỷ lệ đực cáiTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054