PHÂN LOẠI QUAN ĐIỂM CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI ĐIỂM DU LỊCH PHONG NHA KẺ BÀNG TỈNH QUẢNG BÌNH

Nguyễn Văn Hướng, Đậu Mạnh Hoàn

Tóm tắt


Phân loại quan điểm là một dạng đặc biệt của phân loại văn bản, trong đó một tài liệu được phân loại để dự đoán tình cảm tự động phân cực (tích cực hay tiêu cực). Với mục đích nắm bắt lại những cảm xúc của du khách sau khi trải nghiệm du lịch đối với điểm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng trong thời gian qua, chúng tôi thực hiện nghiên cứu của mình thông qua quá trình biên tập dữ liệu bình chọn của du khách trên các trang web sau đó sử dụng các kỹ thuật học máy để phân loại quan điểm để nắm bắt được các thông tin qua dữ liệu đó. Trong bài viết này, tác giả trình bày kết quả thực hiện của quá trình biên tập dữ liệu và phân loại quan điểm của du khách đối với điểm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, quá đó rút ra được những kết luận hữu ích cho quá trình phân loại và các thông tin về cảm xúc của du khách đối với điểm du lịch này.

Từ khóa


Phong Nha – Kẻ Bàng; phân loại quan điểm; khai phá dữ liệuTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054