MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HIỆN CÓ - TRƯỜNG HỢP TẠI NGÀNH DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Hoàng Anh Tuấn

Tóm tắt


Sử dụng đội ngũ công chức là khâu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực. Trong những năm qua, ngành dự trữ nhà nước Việt Nam đã quan tâm công tác sử dụng đội ngũ công chức hiện có. Thực tế cho thấy, việc sử dụng đúng đội ngũ công chức của ngành dự trữ nhà nước Việt Nam đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, nhiều hạn chế trong sử dụng đội ngũ công chức còn bộc lộ, cản trở sự phát triển của ngành. Để khắc phục những hạn chế trên, bài viết này phân tích rõ những nguyên nhân và đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc sử dụng đội ngũ công chức hiện có của ngành dự trữ nhà nước Việt Nam.


Từ khóa


Đội ngũ; công chức; dự trữ Nhà nước, Việt NamTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054