NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH QUA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vương Kim Thành

Tóm tắt


Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yêu cầu khách quan của sự nghiệp “trồng người” nhằm mục đích đào tạo ra thế hệ vừa hồng vừa chuyên, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước….Học tập và làm theo tấm gương của Hồ Chí Minh chính là nhiệm vụ cốt lõi trong công tác giáo dục đào tạo, là hướng đi phù hợp giúp sinh viên nhận thức đúng đắn, hoàn thiện đạo đức, hình thành lối sống tốt đẹp, lí tưởng sống đúng đắn. Muốn đạt mục đích và thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên.


Từ khóa


Giáo dục đạo đức; lối sống; sinh viên; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giải pháp.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054