LỐI DIỄN ĐẠT MỆNH LỆNH THỂ HIỆN NGHĨA LIÊN NHÂN TRONG NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM VÀ TRONG BẢN DỊCH LAST NIGHT, I DREAMED OF PEACE

Nguyễn Thọ Phước Thảo

Tóm tắt


Theo Halliday [9], ngôn ngữ có ba chức năng lớn: Ideation (ý niệm, tư tưởng), Interpersonal (liên nhân), Intergrative (hội nhập). Chức năng liên nhân là đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và duy trì mối quan hệ xã hội, thể hiện được vai trò của các cá thể trong giao tiếp. Bài báo này tập trung bàn về các dạng thức mệnh lệnh thể hiện nghĩa liên nhân trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm, so sánh với bản dịch Last Night, I Dreamed of Peace trên cơ sở lý thuyết về các ngữ pháp đa chức năng của Halliday. Từ đó nêu bật điểm giống nhau và khác nhau trong cách sử dụng cấu trúc câu mệnh lệnh thể hiện nghĩa liên nhân giữa tiếng Anh và tiếng Việt.


Từ khóa


Nghĩa liên nhân; Lối diễn đạt mệnh lệnhTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054