TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI

Trương Thị Thu Hà

Tóm tắt


Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách an sinh xã hội (ASXH) là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những chính sách của Đảng và Nhà nước triển khai để phòng ngừa, khắc phục và hạn chế những rủi ro cho người dân thông qua chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội và ưu đãi xã hội. Hiện nay, Đảng và Nhà nước đã kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách an sinh xã hội để xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng, bền vững nhằm thực hiện chăm lo phát triển con người, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Từ khóa


Tư tưởng Hồ Chí Minh; chính sách; an sinh xã hội.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054