DẠY HỌC TỪ XA QUA HỆ THỐNG E-LEARNING TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Lê Thị Thuận, Nguyễn Thị Như Phượng

Tóm tắt


Tóm tắt: Nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh hiện nay, Trường Đại học Quảng Binhg đã triển khai mô hình đào tạo từ xa qua hệ thống phần mềm E-learning. Mô hình giảng dạy này đã được đông đảo đội ngũ giảng viên, sinh viên và quản lý nhà trường đón nhận tích cực. Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu khái quát về hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning và tình hình sử dụng E-learning trên thế giới và tại Việt Nam; đồng thời nêu rõ thực trạng triển khai sử dụng đánh giá toàn diện hệ thống E-Learning tại Trường Đại học Quảng Bình. Trên cơ sở đó, chúng tôi đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hệ thống E-learning trong công tác đào tạo tại Trường Đại học Quảng Bình trong bối cảnh hiện tại và trong những giai đoạn tiếp theo.

Abstract: In order to support and improve the quality of teaching and learning in this period, Quang Binh University has implemented distance learning through the E-learning system. This learning model has been positively used by lecturers, students and administrators. In this study, the researchers introduce the E-learning system and using this system in Viet Nam and over the world. At the same time, the researchers reveal the reality of using the E-learning system at Quang Binh University. Based on that, some recommendations were offered, with the hope that this study will have some contributions to improving the effectiveness of the E-learning system in training at the Quang Binh University in this period and in the future.


Từ khóa


Đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa, E- learning, tích hợp.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054