NHÌN NHẬN NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA TOÀN CẦU HÓA THỜI KỲ HẬU CHIẾN TRANH LẠNH QUA SỰ KIỆN ĐẠI DỊCH COVID-19

Trần Thị Hòa

Tóm tắt


Nghiên cứu này tìm hiểu những vấn đề của toàn cầu hóa thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh thông qua sự kiện đại dịch Covid-19. Nghiên cứu được thực hiện dựa cơ sở lý luận về toàn cầu hóa và phân tích sự kiện đại dịch Covid. Kết quả nghiên cứu cho thấy toàn cầu hóa thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh còn thiếu vắng sự chuẩn bị, đoàn kết và phối hợp quốc tế để đối phó với những nguy cơ khủng hoảng toàn cầu. Đại dịch Covid-19 cho thấy thế giới cần có sự điều chỉnh để đi theo một định hướng toàn cầu hóa nhân văn và tôn trọng môi trường thay vì chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế.


Từ khóa


toàn cầu hóa, đại dịch Covid-19, báo chí, bảo vệ môi trường, di cư, phát triển

Trích dẫn bài viết


El-Ojeili C & Hayden, P (2006), Critical theories of Globalization, Palgrave MacMillan, New York.

Giddens A (2002), Runaway world: How globalisation is reshaping our lives, Profile Books.

Hà Minh Đức (2017), Báo chí Hồ Chí Minh – chuyên luận và tuyển chọn, NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Held D & McGrew A (2007), Anti-globalization: Beyond the great divide, Polity.

Steger MB (2009), Globalisation: a very short introduction, Oxford.

Trần Thị Hòa (2009), ‘Phương thức phản ánh sự kiện đại dịch SARS của báo chí Hong Kong’, Lý luận chính trị truyền thông, số tháng 10 năm 2009, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trần Thị Hòa (2019), ‘Nhìn lại thuyết công nghệ quyết định luận của Marshall McLuhan dưới ánh sáng của triết học Marxist trong bối cảnh kỷ nguyên 4.0’, Kỷ yếu hội thảo quốc tế , Kỷ yếu hội thảo Công nghệ truyền thông chính sách trong kỷ nguyên 4.0, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội.

Thi Hoa Tran (2017), Television and the process of cultural globalisation in Doi Moi Vietnam (PhD thesis), The University of Queensland, Australia

Nhà Xuất Bản Chính trị quốc gia Sự thật (2018), Xu hướng đa cực, đa trung tâm,

http://www.nxbctqg.org.vn/xu-huong-da-cuc-da-trung-tam-734.html

Ngày truy cập: 2/5/2020.

Nguyễn Nhâm (2016), 'Xu thế “đa cực hóa” thế giới đang chuyển mạnh từ định hướng sang định hình?’, Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam,

http://dangcongsan.vn/su-kien-binh-luan/xu-the-da-cuc-hoa-the-gioi-dang-chuyen-manh-tu-dinh-huong-sang-dinh-hinh-421757.html

Ngày truy cập: 2/5/2020.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054