WALDSCHMIDT CONSTANT OF CERTAIN SETS OF POINTS IN PROJECTIVE PLANE WITH TWO SUPPORTING LINES

Trần Mạnh Hùng

Tóm tắt


We computed the Waldschmidt constant for special cases of points in projective plane with two supporting lines, each line contains at least 3 points.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054