Hằng số WALDSCHMIDT của tập điểm nằm trong mặt phẳng xạ ảnh với hai đường thẳng đi quaLINES

Trần Mạnh Hùng, Nguyen Chanh Tu

Tóm tắt


Chúng tôi đã tính toán hằng số Waldschmidt cho một số trường hợp đặc biệt của các tập điểm trong mặt phẳng xạ ảnh với hai đường thẳng đi qua, mỗi đường thẳng chứa ít nhất 3 điểm.

Từ khóa


Hằng số Waldschmidt, bậc dẫn đầu, chiều không, điểm béoTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054