NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA DÃY CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN ĐA TRỊ M-PHỤ THUỘC ĐÔI MỘT

Hoàng Thị Duyên

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra khái niệm mới về dãy các biến ngẫu nhiên đa trị M-phụ thuộc đôi một, từ đó nghiên cứu một số tính chất của chúng.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054