TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

đặng ngọc bắc

Tóm tắt


Tóm tắt. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu của giáo dục đại học có vị trí rất quan trọng, là cơ sở lý luận khoa học, định hướng cho sự phát triển nền giáo dục quốc dân. Trên cơ sở nhận thức một cách sâu sắc vị trí, vai trò của giáo dục, đào tạo. Hồ Chí Minh nêu ra quan điểm về mục tiêu giáo dục đại học cần hướng đến việc rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trang bị những kiến thức cần thiết về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu khoa học. Đó là những nội dung giáo dục hết sức căn bản, gắn bó chặt chẽ với nhau, làm nền tảng cho sự phát triển con người Việt Nam. Mục tiêu xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là vì con người, cho con người, xây dựng con người mới.


Từ khóa


Ho Chi Minh’s thought; the role; the goal; higher education

Trích dẫn bài viết


Th.s Đặng Ngọc Bắc

Trường Chính trị Quảng Bình

Địa chỉ: Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

Email: ngocbacn70@gmail.com

SĐT: 0912753771
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054