ĐÁNH GIÁ SỰ THUẬN LỢI CỦA KHÍ HẬU TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH DỰA VÀO CHỈ SỐ KHÍ HẬU KỲ NGHỈ (HCI)

Nguyễn Hữu Duy Viễn

Tóm tắt


Sử dụng các chỉ số khí hậu tổng hợp là một hướng tiếp cận phù hợp để đánh giá toàn diện về sự thuận lợi của khí hậu trong phát du lịch. Trong nghiên cứu này, chỉ số khí hậu kỳ nghỉ (HCI) được sử dụng để đánh giá sự thuận lợi của khí hậu đối với phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Bình. Dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuỗi dữ liệu được quan trắc trong giai đoạn: 1985 – 2015 tại các trạm khí tượng: Đồng Hới, Ba Đồn và Tuyên Hóa. Kết quả đánh giá cho thấy đa số các tháng trong năm có mức độ thuận lợi đạt từ mức tốt (mức độ 5) trở lên. Sự thuận lợi biến thiên khá rõ theo các tháng, trong đó thời điểm ít thuận lợi nhất là các tháng VIII, IX, X. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy: lượng mưa là yếu tố chủ yếu làm giảm mức độ thuận lợi của khí hậu tại Quảng Bình. Đây là cơ sở để lựa chọn thời điểm triển khai các hoạt động du lịch phù hợp với điều kiện khí hậu, góp phần phát triển du lịch bền vững tại địa phương.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054