TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỦ ĐỘNG CỦA SINH VIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRONG CÁC LỚP HỌC VIẾT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Tóm tắt


Bài báo đề cập đến hoạt động tự đánh giá trong các lớp học viết Tiếng Anh và đi sâu điều tra nhận thức của sinh viên Trường Đại học Quảng Bình về các hoạt động tự đánh giá, lợi ích của nó. Bài báo cũng nêu thực trạng áp dụng các hoạt động tự đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong việc tăng cường khả năng tự học của sinh viên ở các lớp học môn Viết Tiếng Anh tại Trường Đại học Quảng Bình.


Từ khóa


tự đánh giá; hoạt động tự đánh giá; tự họcTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054