NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

lương THỊ LAN HUỆ

Tóm tắt


Phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực là điều kiện tất yếu, đáp ứng yêu cầu của xã hội đồng thời phản ánh xu thế toàn cầu trong giáo dục hiện nay. Bài viết phân tích sự cần thiết của việc nâng cao năng lực phát triển chương trình cho giảng viên và các nội dung cần bồi dưỡng cho giảng viên về phát triển chương trình đào tạo ở các trường đại học hiện nay.


Từ khóa


Chương trình; chương trình đào tạo; phát triển chương trình; phát triển chương trình đào tạo; phát triển năng lực giáo viên.

Trích dẫn bài viết


Th.s Lương Thị Lan Huệ

Khoa Luật, Trường Đại học Quảng Bình
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054