An application of Banach’s fixed point theorem to the nonlinear inverse problems

Ngô Thanh Bình

Tóm tắt


The fixed point theory has applications in many problems, such as variational inequalities, the approximation theory, nonlinear analysis, .etc. Banach’s fixed point theorem is one of the famous results in mathematical analysis. The main aim of this survey is to present an application of Banach’s fixed point theorem to the nonlinear inverse problems.

Từ khóa


Nonlinear inverse problems, Banach’s fixed point theorem, Contractive mapping.

Trích dẫn bài viết


Bài báo nghiên cứu ứng dụng của định lý điểm bất động Banach đối với bài toán khả nghịch phi tuyến.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054