Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quan hệ lao động

Trương Thị Thu Hà

Tóm tắt


ABSTRACT: President Ho Chi Minh left the Party and our people a rich and profound ideological legacy, including the views on labor relations. He issued Decree 29 / SL which regulated the labor regime of the whole country for salaried workers and is the basis to ensure the safety of employees, especially the harmonious settlement of labor relations. The contents in his opinion about industrial relations are still valid in terms of both theory and practice. This is the theoretical basis for the Party and State to direct the building of harmonious, stable and progressive labor relations in the current new situation.
Keywords: Ho Chi Minh, Labor Relations, Decree 29/SL

TÓM TẮT: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản tư tưởng phong phú và sâu sắc, trong đó có quan điểm về quan hệ lao động. Người đã ban hành Sắc lệnh 29/SL quy định chế độ lao động trong cả nước đối với người làm công ăn lương, là cơ sở đảm bảo an toàn cho người lao động, đặc biệt là giải quyết hài hòa các mối quan hệ lao động. Những nội dung trong quan điểm về quan hệ lao động của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đây là cơ sở lý luận để Đảng và Nhà nước chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới hiện nay.

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Quan hệ lao động, Sắc lệnh 29/SL


Từ khóa


Từ khóa: Hồ Chí Minh, Quan hệ lao động, Sắc lệnh 29/SL

Trích dẫn bài viết


Trương Thị Thu Hà Khoa Luật Trường Đại học Quảng Bình

Lý thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

sdt: 0944650713
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054