ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG NAA VÀ GIÁ THỂ ĐẾN NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY HƯƠNG BÀI (Dianella ensifoliaDC.) BẰNG GIÂM HOM TẠI QUẢNG BÌNH

nguyen phuong, Trần Thế Hùng

Tóm tắt


Hương bài là cây lâm sản ngoài gỗ, mọc tự nhiên ở nhiều vùng rừng từ Bắc đến Nam. Bài báo trình bày ảnh hưởngcủa nồng độ chất kích thích sinh trưởng NAA và thành phần giá thể đến quá trình giâm hom nhằm mục tiêu phát triển nguồn cây giống bằng phương pháp nhân giống vô tính, giảm thiểu tác động lên loài trong tự nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy kỹ thuật giâm hom sử dụng chất kích thích sinh trưởng NAA thì nồng độ 750 ppm cho kết quả tốt nhất với khả năng ra rễ cũng như sinh trưởng chồi. Thành phần giá thể thích hợp nhất đối với khả năng ra rễ của cây Hương bài bao gồm 50% cát + 25% phân chuồng + 25% mụn dừa và hỗn hợp giá thể 25% cát + 25% phân chuồng + 50% mụn dừa cho kết quả tốt nhất về chồi.


Từ khóa


Cây hương bài, hom, NAA, chất kích thích sinh trưởng, giá thể.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054