PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐA BIẾN

Lê Hải Trung, Hoàng Thị Thu Hải, Trần Ngọc Tâm

Tóm tắt


Bài báo đề xuất một phương án để xác định hàm điều khiển u(x,t) cho một mô hình động lực học được biểu diễn dưới dạng hệ phương trình với đạo hàm riêng cấp một. Hàm điều khiển dược xây dựng dưới dạng tích của hàm vô hướng với hàm luỹ thừa theo biến thời gian bằng cách thông qua các điều kiện ràng buộc ban đầu. 

Từ khóa


Phương pháp phân tách, bài toán điều khiển, đạo hàm riêng.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054