TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT HUỲNH QUANG PHỨC CHẤT 1,10-PHENANTROLIN DYSPROZI (III) NITRAT

Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Thị Ngọc Lê

Tóm tắt


Phức chất của Dy (III) với 1,10-phenantrolin và phối tử nitrat đã được tổng hợp với hiệu suất cao. Phức chất Dy(III) được nghiên cứu bằng các phương pháp hiện đại như: Phân tích nhiệt, phân tích nguyên tố, phổ hồng ngoại (IR), phổ Ramanm, ... Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã đưa ra được tỉ lệ mol giữa ion trung tâm và phối tử là 2:1 cho hiệu suất cao nhất và đã đề nghị được công thức cấu tạo của phức chất. Nghiên cứu tính huỳnh quang của phức chất đã mở ra hướng nghiên cứu mới trong những nghiên cứu tiếp theo sau này.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054