MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA DANH CƯ TRÚ-HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG BÌNH

Nguyễn Đình Hùng

Tóm tắt


Bài viết trình bày những đặc điểm của địa danh cư trú-hành chính trên tư liệu địa danh Quảng Bình. Những đặc điểm này được thể hiện ở phương thức cấu tạo địa danh, đặc trưng phản ánh văn hoá, lịch sử của vùng đất. Đặc điểm đó giúp chúng ta thấy được những điểm chung của địa danh và những điểm riêng thể hiện trong địa danh Quảng Bình, làm cơ sở cho những nghiên cứu sâu hơn về sự phản ánh đặc trưng ngôn ngữ-văn hóa trong địa danh của một vùng lãnh thổ, cụ thể là vùng địa lý Quảng Bình.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054