THỰC TRẠNG GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO CỘNG ĐỒNG MIỀN NÚI HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

Phan Thanh Quyết, Trần Thế Hùng, Ngô Tùng Đức, Nguyễn Hữu Cường, Cao Lương Bằng

Tóm tắt


Minh Hóa là huyện miền núi, vùng cao biên giới nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Bình có tổng diện tích đất tự nhiên là 139.377,37 ha [1], trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 124.619,01 ha, chiếm 89% tổng diện tích tự nhiên; bao gồm 59.726,59 ha đất rừng sản xuất, chiếm 47,93%; đất rừng phòng hộ 34.206,94 ha, chiếm 27,45%; đất rừng đặc dụng 30.685,48 ha, chiếm 24,62 % diện tích đất lâm nghiệp. Trong tổng số diện tích đất lâm nghiệp, huyện Minh Hóa đã giao 15.991, 17 ha cho 62 cộng đồng dân cư thôn/bản quản lý, thuộc 12 xã và Thị Trấn Quy Đạt. Trong diện tích đất lâm nghiệp giao cho cộng đồng quản lý có 5.895, 32 ha đất rừng sản xuất, và 10.095, 85 ha đất rừng phòng hộ. Kết quả của bài báo, cung cấp thông tin về hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp, phản ánh tình hình giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn bản miền núi huyện Minh Hóa, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao đất lâm nghiệp, công tác quản lý bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng và là cơ sở cho đề xuất các mô hình phát triển sinh kế cho cộng đồng dân tộc miền núi vùng Minh Hóa.


Từ khóa


Lâm nghiệp; giao đất lâm nghiệp; cộng đồng dân cư; dân tộc thiểu sốTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054