MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM CỔ ĐẠI LIÊN QUAN ĐẾN VÙNG ĐẤT QUẢNG BÌNH

Lê Trọng Đại

Tóm tắt


Trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Việt Nam cổ đại chúng tôi thấy rằng lịch sử Việt Nam thời kỳ này vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề mà giới nghiên cứu trình bày với những quan điểm rất khác nhau. Trên cơ sở phân tích thông tin từ các tài liệu quốc gia và địa phương ở các bộ sách lịch sử và địa chí chúng tôi thấy rằng đã có những vấn đề trước đây được trình bày với những quan điểm khác nhau thì hiện nay đã có những cơ sở để xác định được quan điểm nào là đúng. Tuy vậy với phạm vi một bài viết đăng trên tạp chí chúng tôi chỉ có thể đi sâu phân tích và thảo luận 2 chủ đề sau đây: 1. Bộ Việt Thường trong cấu trúc nhà nước Văn Lang - Âu Lạc; 2. Vùng đất Quảng Bình thời nhà Tần.


Từ khóa


lịch sử Việt Nam, cổ đại, Việt Thường, Tượng quận, Quảng Bình

Trích dẫn bài viết


Lê Tắc, (2012), An Nam chí lược, (Bản dịch của Ủy ban phiên dịch Sử liệu Việt Nam 1960), Bùi Văn Vượng tuyển chọn và giới thiệu trong Tổng tập Dư địa chí Việt Nam, tập 1 - Quốc chí, Nxb Thanh niên.

(1959), Việt sử lược, (Trần Quốc Vượng dịch và chú giải) Nxb Thuận Hóa - Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, Huế.

Nguyễn Trãi (2012), Dư địa chí, (Bản dịch Phan Duy Tiếp), Bùi Văn Vượng tuyển chọn và giới thiệu trong Tổng tập Dư địa chí Việt Nam, tập 1 - Quốc chí. Nxb Thanh niên, Hà Nội.

Nhiều tác giả (1998), Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1, Bản in Nội các quan bản, năm Chính Hòa thứ 18 (1697), (Ngô Đức Thọ dịch và chú thích), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

Bùi Dương Lịch (2012), Nghệ An ký, (Bản dịch Nguyễn Thị Thảo), Bùi Văn Vượng tuyển chọn, chú giải và giới thiệu trong Tổng tập Dư địa chí Việt Nam, tập 3 - Phương chí, Nxb Thanh niên, Hà Nội.

Đào Duy Anh (2017), Đất nước Việt Nam qua các đời, Nxb Thuận Hóa tái bản 1994, Bùi Văn Vượng tuyển chọn và giới thiệu trong Tổng tập Dư địa chí Việt Nam, tập 1 - Quốc chí, Nxb Thanh niên Hà Nội.

Dương Văn An (2002), Ô châu cận lục, (Bản dịch Trần Đại Vinh và Hoàng Văn Phúc), Nxb Thuận Hóa. Huế.

(1977), Lê Qúi Đôn toàn tập, tập 1 - Phủ biên tạp lục, (Bản dịch Viện Sử học Việt Nam), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

Phan Huy Chú (2012), Lịch triều hiến chương loại chí, (Bản dịch Tổ phiên dịch Viện Sử học Việt Nam), Bùi Văn Vượng trích, giới thiệu trong Tổng tập Dư địa chí Việt Nam tập 2 - Quốc chí, NXB Thanh niên, Hà Nội.

Quốc sử quán triều Nguyễn, (1992). Đại Nam nhất thống chí, tập 2, (Bản dịch Phạm Trọng Điềm, Đào Duy Anh hiệu đính), Nxb Thuận Hóa, Huế.

Quốc sử quán triều Nguyễn (2003), Đồng Khánh dư địa chí, Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Viện Viễn đông Bác cổ phối hợp dịch (Ngô Đức Thọ và cộng sự biên tập), Nxb Thế giới. Hà Nội.

Nguyễn Văn Siêu (1997), Phương Đình dư địa chí, (Bản dịch Viện Sử học), Nxb Văn hóa Thông tin. Hà Nội.

Ngô Văn Triện (2012). Lịch sử nam tiến dân tộc Việt Nam, Bùi Văn Vượng tuyển chọn và giới thiệu trong Tổng tập Dư địa chí Việt Nam tập 2 - Quốc chí, Nxb Thanh niên Hà Nội.

Lương Duy Tâm (1998), Địa lý - Lịch sử Quảng Bình, Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình xuất bản, Quảng Bình.

Trần Kinh - Nguyễn Kính Chi (1998), Quảng Bình Thắng - Tích - Lục, Thư viện Quảng Bình xuất bản, Quảng Bình.

Phan Viết Dũng (2010), Quảng Bình thời khai thiết, Liên hiệp các hội khoa học- kỹ thuật Quảng Bình xuất bản, Quảng Bình.

Nguyễn Khắc, (2014), Lược sử Quảng Bình từ thời tiền sử đến cuối thế kỷ XX, Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp tỉnh Kỷ niệm 410 năm Quảng Bình hình thành và phát triển, (bản đánh máy).
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054