DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM SỬ DỤNG MÔ HÌNH DỰ BÁO XÁM

Phan Văn Thành

Tóm tắt


Dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê nội địa đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc hoạch định chính sách và đưa ra các quyết định đúng đắn. Vì vậy, nghiên cứu này sử dụng 02 mô hình GM (1,1) và DGM (1,1) để so sánh và tìm ra mô hình phù hợp nhất trong việc dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê nội địa tại Việt Nam trong tương lai. Dữ liệu từ năm 2010 đến 2020 của nhu cầu tiêu thụ cà phê được sử dụng để mô phỏng trong nghiên cứu này. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng mô hình GM (1,1) đưa ra kết quả chính xác nhất và được tác giả khuyến nghị ưu tiên lựa chọn để dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê tại Việt Nam trong tương lai với giá trị trung bình thấp nhất là δ = 2,93%. Với việc tìm ra công cụ phù hợp sẽ giúp các nhà quản lý dễ dàng đưa ra những quyết định phù hợp nhằm phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam trong tương lai.


Từ khóa


GM (1,1); DGM (1,1); nhu cầu tiêu thụ cà phê; Việt NamTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054