NỘI SUY ĐA THỨC CHO TẬP ĐIỂM NẰM TRÊN HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU TRONG P^3

Tran Nam Sinh, Phan Quang Như Anh

Tóm tắt


Trong bài báo nafy chúng tôi chỉ công thức tính chỉ số chính quy của đại số phân bậc sinh ra bởi các dạng tuyến tính đối ngẫu và xác định bậc bé nhất của đa thức nội suy.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054