DẠY VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM MẪU (MODELLED WRITING)

Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Thị Như Ý

Tóm tắt


Hiện nay, phương pháp làm mẫu (PPLM) được giáo viên (GV) ở một số quốc gia sử dụng để hướng dẫn cho học sinh (HS) biết cách thực hiện các nhiệm vụ học tập. Đặc biệt, trong việc dạy tạo lập văn bản (VB), đây là phương pháp (PP) hướng dẫn HS cách tạo lập VB theo tiến trình và sử dụng các kĩ năng cần thiết cho việc viết độc lập của HS. Trong dạy học Ngữ văn ở Việt Nam, GV chú ý đến việc vận dụng PP này vào dạy viết nhằm hình thành và phát triển năng lực tạo lập VB, nhất là VB nghị luận (NL) – thể loại VB có yêu cầu cao về khả năng lập luận, thể hiện quan điểm của người viết. Trong bài báo này, chúng tôi nêu lên các vấn đề cơ bản của VBNL, PPLM trong dạy tạo lập VBNL đồng thời minh họa bằng một hoạt động dạy viết theo PP này.

Abstract

In recent years, modelled writing is used by teachers to provide direct instruction to students on how to perform learning tasks. Especially in teaching text production, it is a suitable method that guides students through the process of creating texts and uses the nessessary skills for students' independent writing. Currently in Vietnam, in teaching Literature, teachers have paid attention to applying this method to teaching writing to form and develop the ability to create texts, especially argumentative texts. The genre of text has high requirements for the ability to argue to defend the writer's point of view. In this article, we raise the basic issues of argumentative writing, modelled writing method in teaching how to create an argumentative text. On that basis, we design writing teaching activities.

 


Từ khóa


Dạy viết, phương pháp làm mẫu, văn nghị luận

Trích dẫn bài viết


Nguyễn Hải Yến, ThS, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 0772 859 209, Email: nhyen@ctu.edu.vn

Nguyễn Thị Như Ý, sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Điện thoại: 0919 238 921, Email: Yb1801076@student.ctu.edu.vn
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054