VỀ MỘT PHƯƠNG ÁN XÁC ĐỊNH NGHIỆM CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN

Lê Hải Trung, Trần Ngọc Tâm

Tóm tắt


Bài báo đề xuất một phương án xác định hàm trạng thái x(t) của hệ điều khiển động lực học được biểu diễn dưới dạng hệ phương trình vi phân cấp một. Hàm trạng thái x(t) được xây dựng dưới dạng tổng của hàm đa thức và hàm hữu tỉ phụ thuộc vào biến thời gian, các hệ số của hàm trạng thái được xác định thông qua các điều kiện ràng buộc ban đầu. 

Từ khóa


hệ điều khiển, hàm trạng thái, hàm hữu tỉ.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054