Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong thiết kế tài liệu hướng dẫn học tập môn Triết học Mác Lênin theo định hướng chuẩn đầu ra

Nguyễn Thị Như Nguyệt

Tóm tắt


Chuẩn đầu ra của môn Triết học Mác-Lênin là một mắt xích quan trọng hình thành nên chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục đại học. Chuẩn đầu ra có mối quan hệ chặt chẽ với phương pháp dạy học tích cực. Vì vậy, bài viết sẽ đề cập đến tính tất yếu của việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong thiết kế tài liệu hướng dẫn học tập môn Triết học Mác-Lênin theo định hướng chuẩn đầu ra đồng thời vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực và một số lưu ý khi vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong thiết kế tài liệu hướng dẫn học tập môn Triết học Mác-Lênin theo định hướng chuẩn đầu ra nhằm giúp sinh viên năm thứ nhất có định hướng tốt trong quá trình học tập và rèn luyện ở môi trường đại họcTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054