MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CÁC MỐI ĐE DỌA AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN TRONG HỌC PHẦN II “CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Lê Thị Lê Thị Hiếu

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu đã phân tích được thực tiễn chương trình chi tiết của học phần Công tác quốc phòng và an ninh về các vấn đề cốt lõi của an ninh phi truyền thống, triển khai xây dựng được các vấn đề trong quá trình giáo dục để đánh giá được mức độ nhận thức trong sinh viên, từ đó lựa chọn và ứng dụng có hiệu quả các giải pháp cho sinh viên trường Đại học Quảng Bình.


Từ khóa


An ninh phi truyền thống, giải pháp, quốc phòng và an ninh, sinh viên, trường Đại học Quảng BìnhTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054