NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT – BIẾN DẠNG CÁC THÀNH PHẦN TRONG LIÊN KẾT « THÉP - GỖ » CỦA KẾT CẤU KHUNG SỬ DỤNG GỖ DÁN CHỊU LỰC LVL.

Trần Quốc Phong

Tóm tắt


TÓM TẮT: Bài báo trình bày về sự phát triển ứng suất và biến dạng trong các tùy biến liên kết thép – gỗ của kết cấu khung gỗ dán LVL. Để đạt được trạng thái làm việc hiệu quả của liên kết, cần tối ưu khả năng chịu lực của các thành phần trong liên kết. Khi phân tích cơ chế làm việc của các thành phần liên kết (kết cấu gỗ, chốt thép tự khoan, bản thép), cần tính đến ứng suất nghiền của các phần tử gỗ, cũng như cơ chế uốn của từng chốt và sự biến dạng của các tấm thép tại điểm tiếp xúc với các chốt trong liên kết. Phương pháp số sử dụng chương trình phần tử hữu hạn và phương pháp thực nghiệm được thực hiện để phân tích cơ chế làm việc của liên kết «thép – gỗ». Một giải pháp được đề xuất cho các mối nối chốt bằng sử dụng các tấm thép có kích thước khác nhau để phân bố lại ứng suất trên mặt phẳng nguy hiểm và tăng khả năng chịu lực của mối nối.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054