BƯỚC ĐẦU ƯỚC TÍNH NGUY CƠ PHƠI NHIỄM THUỶ NGÂN KHI TIÊU THỤ CÁ DÌA NÂU (Siganus guttatus BLOCH, 1787) DỰA VÀO CHỈ SỐ NGUY HẠI (THQ) TẠI VÙNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH

Võ Văn Thiệp, Lê Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Hương Bình

Tóm tắt


Cá là nguồn dinh dưỡng quan trọng trong chế độ ăn hàng ngày, tuy nhiên việc tiêu thụ cá cũng được xem là nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ bởi chúng có khả năng tích luỹ các chất ô nhiễm trong môi trường nước, như thuỷ ngân. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022  60 mẫu cá Dìa nâu đã được thu thập tại vùng ven biển Quảng Bình để đánh giá nguy cơ phơi nhiễm thuỷ ngân khi tiêu thụ loài cá này bằng việc áp dụng phương pháp ước tính chỉ số nguy hại. Thuỷ ngân trong cơ của cá Dìa nâu đã được phân tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hoá hơi lạnh. Kết quả cho thấy hàm lượng Hg tích luỹ trong cơ tương đối thấp, ước tính lượng thuỷ ngân phơi nhiễm hàng ngày nằm trong ngưỡng an toàn, giá trị chỉ số nguy hại nhỏ hơn 1. Tại thời điểm nghiên cứu chưa phát hiện rủi ro về việc phơi nhiễm thuỷ ngân khi tiêu thụ cá Dìa nâu.


Từ khóa


Cá Dìa nâu; chỉ số nguy hại; nguy cơ sức khỏe; thuỷ ngânTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054