NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐỊA DANH TIÊU BIỂU Ở QUẢNG BÌNH TRÊN BÌNH DIỆN NGÔN NGỮ-VĂN HÓA

Nguyễn Đình Hùng

Tóm tắt


Dựa trên tư liệu địa danh thu thập được, bài viết trình bày đặc điểm một số địa danh tiêu biểu ở Quảng Bình trên bình diện ngôn ngữ-văn hoá, thể hiện quá trình biến đổi, tiếp xúc, vay mượn ngôn ngữ tạo nên các tên gọi, các biến thể ngữ âm - chữ viết của cùng một địa danh. Từ đó, chúng ta có thể biết thêm về đặc điểm địa lí tự nhiên, lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất chứa địa danh, phản ánh đặc trưng ngôn ngữ-văn hóa trong địa danh của một vùng lãnh thổ, ghi dấu những sự kiện quan trọng đã xảy ra trên địa bàn, của vùng đất từng là “chiến địa” trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.


Từ khóa


Quảng Bình; địa danh; bình diện ngôn ngữ- văn hoáTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054