PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT HÀNH VI NGÔN NGỮ CỦA JOHN L.AUSTIN VÀ VẬN DỤNG CÁC QUY TẮC GIAO TIẾP XÃ HỘI VÀO DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

Hoàng Ngọc Anh

Tóm tắt


Lý thuyết hành vi ngôn ngữ đã được nghiên cứu bởi các nhà ngôn ngữ học khác nhau trên thế giới. Trong đó, John L.Austin đã trở nên nổi tiếng bởi lý thuyết “Nói là hành động” của mình. Đây là lý thuyết nghiên cứu về sự hoạt động ngôn ngữ và mối quan hệ giữa kí hiệu ngôn ngữ và hành vi con người. Lý thuyết của Austin cũng cho chúng ta thấy rằng các hành vi ngôn ngữ được chi phối bởi những quy tắc, quy ước xã hội gắn với từng dân tộc, cộng đồng, từng nền văn hóa khác nhau. Bài báo này tập trung tìm hiểu khái niệm hành vi ngôn ngữ; Nghiên cứu và phân tích lý thuyết “Nói là hành động” của J.Austin. Từ đó, vận dụng các quy tắc giao tiếp xã hội vào dạy học ngoại ngữ và đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng.


Từ khóa


Hành vi ngôn ngữ; quy tắc giao tiếp; dạy học ngoại ngữTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054