HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY NGÂN HÀNG CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2009-2011

Trần Thị Thu Thủy

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu tình hình sử dụng vốn vay của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2009-2011 nhằm đánh giá kết quả của hộ có sử dụng vốn vay và hộ không sử dụng vốn vay. Đồng thời sử dụng phương pháp phân tích so sánh giữa các hộ trên ở các vùng có vị trí địa lý khác nhau để xác định mức thu nhập hỗn hợp bình quân giữa các hộ. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị cho các hộ nông dân quyết định đầu tư trong sản xuất kinh doanh.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054