PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ MANGAN TRONG NƯỚC GIẾNG Ở KHU VỰC NAM LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH

Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Đức Vượng, Dương Ngọc Cường, Võ Tiến Dũng

Tóm tắt


Tiến hành phân tích và đánh giá hàm lượng Fe, Mn trong 32 mẫu nước giếng ở khu vực nam Lệ Thủy, Quảng Bình, kết quả cho thấy phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định Fe và Mn có LOD, LOQ thấp, độ đúng và độ lặp lại tốt. Hàm lượng trung bình của Fe từ 0,046 đến 0,706 ppm, của Mn từ 0,048 đến 0,878 ppm. Hàm lượng Fe và Mn được đánh giá theo thời gian và vị trí lấy mẫu, đồng thời so sánh với tiêu chuẩn Việt Nam.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054