ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ VIỆC XÁC LẬP CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI NÔNG HỘ VÀ TRANG TRẠI HỢP LÝ Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Hoàng Ngọc Văn, Trương Thị Tư, Hoàng Thị Thảo

Tóm tắt


Huyện Vĩnh Linh với diện tích 625 km2, tài nguyên đất đai của lãnh thổ có sự phân hóa khá đa dạng. Tình trạng khai thác, sử dụng đất đai còn mang tính tự phát, thiếu cơ sở khoa học đã làm cho nguồn tài nguyên này bị suy thoái, dẫn đến đời sống dân cư gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc đánh giá đất đai phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp bền vững ở huyện Vĩnh Linh là vấn đề mang tính cấp thiết. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được bản đồ đất đai với 122 đơn vị trên 3 tiểu vùng khác nhau và tiến hành đánh giá các mức độ thích nghi đất đai cho 5 loại hình sử dụng nông – lâm nghiệp.

Điều tra thực tế trên địa bàn nghiên cứu, chúng tôi đã xác định được 15 kiểu mô hình kinh tế nông hộ, kinh tế trang trại với cơ cấu và  quy mô khác nhau theo từng tiểu vùng; đồng thời đã xác lập được 10 mô hình kinh tế sinh thái thuần túy và hơn 11 mô hình kinh tế cụ thể theo các đơn vị đất đai và theo các tiểu vùng sinh thái ở huyện Vĩnh Linh.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054