ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU CHÁY ĐẾN KHẢ NĂNG CHÁY, HỆ SỐ BẮT CHÁY RỪNG THÔNG NHỰA (Pinus merkusii) VÀ RỪNG KEO LÁ TRÀM (Acacia aurriculiformis) TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Nguyễn Phương Văn

Tóm tắt


Nhiều nghiên cứu về phòng chống cháy rừng đã cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa các đặc trưng của vật liệu cháy (VLC) với khả năng cháy rừng. Việc xác định ảnh hưởng của khối lượng VLC dưới tán rừng đến khả năng cháy, hệ số bắt cháy dựa vào các số liệu thực nghiệm rất quan trọng đối với việc xác định các biện pháp làm giảm VLC trước mùa cháy. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày những kết quả nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của khối lượng VLC đến khả năng cháy và hệ số bắt cháy của một số loài cây có giá trị kinh tế, làm cơ sở đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054