T. 11, S. 2 (2022)

TCKH&CN SỐ 22 (2)

Mục lục

Articles

VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ CỦA HUYỆN LỆ THỦY (QUẢNG BÌNH) TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ TỪ 1965 ĐẾN 1973
Nguyễn Đăng Truyền
NỘI SUY ĐA THỨC CHO TẬP ĐIỂM NẰM TRÊN HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU TRONG P^3
Tran Nam Sinh, Phan Quang Như Anh
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA DÃY CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN ĐA TRỊ M-PHỤ THUỘC ĐÔI MỘT
Hoàng Thị Duyên


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054