T. 5, S. 2 (2016)

TCKH&CN Số 11

Mục lục

Articles

NHẬN DẠNG VẬT BỊ BỎ LẠI BẰNG PHƢƠNG PHÁP HISTOGRAM SONG NỀN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG GIÁM SÁT
Hoàng Văn Dũng
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ ĐIỀU KIỆN CHIẾT XUẤT TINH DẦU LÁ CÂY ĐINH LĂNG (POLYSCIAS FRUTICOSA (L.) HARMS) Ở TỈNH QUẢNG BÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT LÔI CUỐN HƠI NƯỚC
Lý Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Yến
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH PHÂN LOẠI TÌNH CẢM TRÊN TIẾNG VIỆT
Đậu Mạnh Hoàn
NGHIÊN CỨU CẤU TRÖC VÀ ĐỘ BỀN CỦA CLUSTER Ge10Crz (z: 2-;1-; 0 ; 1+, 2+) BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ
Nguyễn Đức Minh, Vũ Thị Ngân
VỀ PHÉP BIẾN ĐỔI TRỰC GIAO VÀ MA TRẬN TRỰC GIAO
Nguyễn Tiến Quang, Lê Thị Hoài Thu
XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN NHÀ KÍNH TỰ ĐỘNG
Đào Xuân Quy, Bùi Khắc Sơn, Trần Tiến Đạt
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NẢY MẦM VÀ SINH TRƢỞNG CỦA CÂY LIM XANH (ERYTHROPHLEUM FORDII OLIVER) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Phan Thanh Quyết, Nguyễn Phương Văn
NGHIÊN CỨU SO SÁNH CẤU TRÖC VÀ NĂNG LƢỢNG PHÂN LY LIÊN KẾT CỦA HỆ PHỨC Ni(CO)2 VỚI PHỐI TỬ TETRYLONE VÀ TETRYLENE BẰNG PHÉP PHÂN TÁCH NĂNG LƯỢNG KẾT HỢP VỚI OBITAN LIÊN KẾT HÓA TRỊ
Trần Đức Sỹ, Dương Tuấn Quang, Nguyễn Thị Ái Nhung, Huỳnh Thị Phương Loan
KHẢO SÁT PHỔ HẤP THỤ CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ PHỎNG CẦU DẠNG DẸT
Hoàng Sỹ Tài
SỬ DỤNG PHÂN TÍCH QUAN HỆ XÁM ĐO LƯỜNG CHỈ SỐ HDI CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Phan Văn Thành
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG MỠ CÁ TRA TRONG KHẨU PHẦN LỢN NÁI F1 (LANDRACE x YORKSHIRE) ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN Ở LỢN MẸ VÀ SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON
Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ACETIC VÀ ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN GIẤM TỪ DỊCH QUẢ SƠ RI
Trịnh Nguyệt Trân, Huỳnh Diễm Mi, Nguyễn Ngọc Thạnh, Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Xuân Phong
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT CỦA 1,10-PHENANTROLIN VÀ ERBI (III) TRICLOAXETAT
Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Mậu Thành
VAI TRÕ CỦA HOÀNG KẾ VIÊM TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN ĐẠI
Lê Trọng Đại
DIỄN BIẾN NGUỒN TIỀN VÀ SỬ DỤNG TIỀN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ ĐƢỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRỪỜNG CHỨNG KHOÁN
Nguyễn Tuyết Khanh
VẬN DỤNG MÔ HÌNH THUỘC TÍNH ĐÁNH GIÁ HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN HUẾ ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ
Lê Thị Hà Quyên
PHÂN TÍCH NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986 - 2016
Trần Thủy
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN MỐI LIÊN HỆ GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 1995 ĐẾN 2015
Trương Thùy Vân


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054