T. 1, S. 2 (2019)

TCKH&CN Số 19 (2)

Mục lục

Articles

ĐỐI CHIẾU TỪ TỈ DỤ CHỈ MÀU SẮC TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Võ Văn Quốc Huy, Lại Thị Mỹ Hướng


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054