MÔ HÌNH DỰ BÁO XÁM GM (1, 1) VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TOÁN TRÊN MICROSOFT EXCEL

Phan Văn Thành, Trần Ngọc Thùy Dung

Tóm tắt


Tóm tắt. Bài viết giới thiệu tổng quan về mô hình dự báo Xám GM (1, 1) và hướng dẫn cách
sử dụng Microsoft Excel để mô phỏng mô hình này. Để minh họa phương pháp tính toán, bài
viết sử dụng doanh thu ngành Du lịch Quảng Bình giai đoạn 2011-2015 làm ví dụ.


Từ khóa: GM (1, 1), nghiên cứu khoa học, mô hình dự báo Xám, Microsoft Excel.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054