NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CHE BÓNG, HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LOÀI SẾN TRUNG (HOMALIUM HAINANENSE) Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Nguyễn Phương Văn

Tóm tắt


Tóm tắt. Sến trung (Homalium hainanense) là loài cây bản địa có giá trị về gỗ, tạo cảnh
quan, còn được sử dụng để trồng rừng và phục hồi rừng tự nhiên [1]. Hiện nay, trên địa bàn
tỉnh Quảng Bình đang thực hiện các chương trình và dự án lâm nghiệp về trồng rừng, phục
hồi rừng bằng việc lựa chọn các loài cây bản địa phù hợp với điều kiện lập địa của địa
phương. Nghiên cứu thực nghiệm cho kết quả như sau: độ che bóng không ảnh hưởng đến sự
sinh trưởng và phát triển của loài Sến trung ở giai đoạn vườn ươm, trong khi hỗn hợp ruột
bầu lại có ảnh hưởng, cụ thể: bón phân super lân có hàm lượng 3 hoặc 4% cho sinh trưởng
chiều cao và đường kinh gốc tốt nhất; phân chuồng hoai có tỷ lệ 10% hoặc 20% sẽ có tác
động đến sinh trưởng chiều cao, tỷ lệ phân chuồng hoai 20% hoặc 30% cho sinh trưởng
đường kính gốc tốt nhất của Sến trung. Đây là cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp kỹ
thuật tác động vào các mô hình sản xuất giống loài Sến trung phục vụ công tác trồng rừng
và phục hồi rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.


Từ khóa: Ảnh hưởng phân bón, độ che bóng, giá thể, cây Sến tru
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054