VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Trần Thị Mỹ Ngọc

Tóm tắt


Tóm tắt. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người anh hùng dân tộc mà còn là hiện thân
của chủ nghĩa nhân văn cao cả. Trong tình yêu dành cho nhân dân và nhân loại, Người dành
những tình cảm đặc biệt cho phụ nữ Việt Nam. Thấu hiểu đặc điểm của xã hội phương Đông
vốn“trọng nam, khinh nữ”, quan tâm đến phụ nữ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ là một tư
tưởng xuyên suốt của Hồ Chí Minh.
Người luôn khẳng định ưu thế, sức mạnh của phụ nữ Việt Nam và quyền bình đẳng về
mọi mặt của người phụ nữ trong chế độ mới. Xây dựng công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất
nước trong thời kỳ hội nhập đỏi hỏi sự chung vai gánh vác của toàn thể nhân dân trong đó
có lực lượng lao động nữ. Mức độ bình đẳng giới còn là chỉ số về một xã hội văn minh. Do
vậy, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới góp phần gợi mở nhiều vấn đề
trong chủ trương, chính sách để phát huy sức mạnh của phụ nữ Việt Nam vào sự nghiệp đổi
mới đất nước.


Từ khóa: Bìnhđẳng giới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa,tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054